TED Alia簜 Koleji
Anasayfa    |   Kayıt Bilgileri   |   İletişim    |    Insan Kaynaklari   |    English     |    Türkçe
 
 
KURUMSAL OKUL ÖNCESİ İLKOKUL ORTAOKUL LİSE DESTEK BİRİMLER   OKULDA YAŞAM
  TED Alia簜 Koleji ORTAOKUL  
TED Izmir Koleji ATATÜRK KÖŞESİ
Atatrk K飉esi
   
TED Izmir Koleji ERASMUS + PROJESİ
   
TED Izmir Koleji ETKİNLİK TAKVİMİ
    Eylul 2018    
Pzt Sal Crs Prs Cum Cts Pzr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
       
 
 
   

TED   E襤T襤M PROGRAMI

TED Aliaa Koleji Özel Ortaokulu’nda T.C.Milli Eğitim Bakanl覺ğ覺 taraf覺ndan öngörülen öğretim programlar覺n覺n yan覺 s覺ra, ilkokulda olduğu gibi öğrencilerimize, çok say覺da ve çeşitli seçmeli ders olanaklar覺 salan覺r.

Okulumuz; benimsedii çada eitim anlay覺覺 ile özgür ve eletirel düünebilen, üretken, bilimsel düünme gücü ile hareket eden, özgüveni yüksek, çevresine ilgili ve duyarl覺 "dünya vatanda覺" olabilme niteliklerini ta覺yan bireyler yetitirmektedir.

Alan覺nda uzmanlam覺; s覺n覺f, bran ve kulüp öretmenleri ile bilgi teknolojisinden yararlan覺larak gerçekletirilen eitim ve öretimin yan覺nda, örencilerin kiisel yetnek ve becerilerini ortaya ç覺karacak, dünyaya farkl覺 aç覺lardan bakmalar覺n覺 salayacak sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle çok yönlü bir eitim olana覺 sunulmaktad覺r.

 


TED   YABANCI D襤L E襤T襤M襤

Türk Eitim Dernei “yabanc覺 dilde eitim veren okullar açma” misyonu gerei TED Okullar覺nda bata 襤ngilizce dil eitimi olmak üzere yabanc覺 dil eitimine çok büyük önem vermekte ve okullar覺nda verilen yabanc覺 dil eitimini TED Okullar覺n覺n farkl覺l覺覺 noktas覺nda en güçlü yanlar覺ndan birisi olarak görmektedir. TED Okullar覺nda 襤ngilizce dil eitimi, Avrupa Ortak Diller Çerçeve Program覺 dorultusunda örencilerin farkl覺 örenme stilleri göz önüne al覺narak ve bilgisayar tabanl覺 bireysel programlar uygulanarak K12 bütünlüünde gelitirilmektedir. TED Okullar覺nda yaam boyu örenme felsefesi içselletirilmi olup, yabanc覺 dil öretmenlerinin sürekli mesleki geliimlerini salamak amac覺 ile Türk Eitim Dernei taraf覺ndan öretmenlere youn hizmet içi eitim destei salanmaktad覺r. Türk Eitim Dernei, yabanc覺 dil politikas覺 olarak benimsedii gelitirici, destekleyici ve payla覺mc覺 yakla覺m içindedir.

TED AL襤AA KOLEJ襤 Vakf覺 Özel Eitim Kurumlar覺, Milli Eitimin genel amaç ve ilkeleri dorultusunda, 襤ngilizce dil eitiminde örencilerin dil ve eletirel düünme becerileri bireysel farkl覺 örenme stilleri göz önüne al覺narak ve Avrupa Ortak Diller Çerçeve Program覺 dorultusunda K12 bütünlüünde 8.S覺n覺f sonu B1+, 12.S覺n覺f sonu C2 olarak gelitirilmitir. Örencilerin uluslar aras覺 geçerlilii olan sertifikalar覺 (Cambridge YLE, KET, PET, IELTS, SLEP, PLEP vs) almalar覺 hedeflenmektedir.

襤ngilizce dersleriyle örencilerimize konutuu dilin d覺覺nda bir dili kullanarak iletiim kurma becerisini kazand覺rmak ve 襤ngilizce'yi özgüvenle kullan覺p, çada dünyaya uyum salayarak yetimelerine yönelik programlar gelitirilmektedir. 
Örencilerimizin;
Avrupa Birlii Standartlar覺 çerçevesinde her ya gurubu kendi düzeyinde 襤ngilizce konuma, okuduunu anlama, dinlediini anlama ve yaz覺l覺 anlat覺m temel becerilerini kazanmalar覺, 
Okuduklar覺 düzeye uygun temel dilbilgisi ve sözcükleri kullanmalar覺, 
Baka kültürleri ve yaam biçimlerini tan覺ma ve anlamalar覺, 
Kazand覺klar覺 becerileri düzeylerine uygun olarak gelitirmeleri ve hayata geçirmeleri hedeflenmektedir.

襤ngilizce eitiminde, tüm dil öretim yöntem ve teknikleri, örenciden beklenen ilgiyi salamak için kullan覺l覺r. Her örencinin farkl覺 örenme ekli olduu düüncesi ile s覺n覺f içi etkinliklerin ve uygulanan tekniklerin, görsel, iitsel olmas覺na ve örencinin öretilenleri yaam覺na geçirebilmesine destekleyici olmas覺na özen gösterilir.

KOULLARIMIZ; tak覺m ruhu, arat覺rma ve çok çal覺makt覺r. KAÇINILMAZ SONUÇ BAARIDIR

 


TED   KADROMUZ

ADI SOYADI GÖREV襤
Hasan ÇEL襤K Ortaokul Lise Müdürü ve Genel Koordinatör
Göksel EKER Müdür Yard覺mc覺s覺
Esen Cansu ÖZTÜRK Rehber Öretmen
Banu KIROLU Türkçe Öretmeni
Mehmet Yusuf UYSAL Türkçe Öretmeni                           
Bura GÜLSES Matematik Öretmeni
Deniz AYDEM襤R Fen ve Tek. Öretmeni
Özgür GÜVERC襤N Sosyal Bil. Öretmeni
Samet TEZCAN Biliim Tek. Öretmeni
P覺nar ÇET襤NER 襤ngilizce Öretmeni
襤mren COKUNASLAN 襤ngilizce Öretmeni
Selin ADSIZ 襤ngilizce Öretmeni
Tuçe AKYÜZ 襤ngilizce Öretmeni
Nihan YETER 襤ngilizce Öretmeni
Marwen NAMOUCHI 襤ngilizce Öretmeni  
Cansu KOMSUOLU Frans覺zca Öretmeni
Sercan YILMAZ Almanca Öretmeni
Sibel ÇEL襤K Görsel Sanatlar Öretmeni
Yücel GEZER Müzik Öretmeni
Cem CAVDAR Beden Eitimi Öretmeni
Berkan BEÇINAR Ritim ve Dans Uzman Öretmeni
Muammer ALDEM襤R Din Kült.ve Ahl.Bil.Öretmeni

TED   BRAN DERSLER襤

TED Aliaa Koleji olarak, konusunda uzman bran öretmenleri taraf覺ndan uygulanan eitimler ile örencilerimizin,

 • Beden Eitimi
 • Biliim Teknolojileri
 • Müzik
 • Görsel Sanatlar
 • Ritim
 • Satranç
 • Strateji Oyunlar覺

branlar覺nda eitim almalar覺 salanmaktad覺r.

 

 


TED   RETMEN GRME SAATLER襤


TED   BAARILAR

 

 

 

 


TED   GNLK ZAMAN 襤ZELGES襤

TED   PS襤KOLOJ襤K DANIMA VE REHBERL襤K B襤R襤M襤

Esen Cansu ÖZTÜRK

Psikolojik Dan覺man ve Rehberlik Uzman覺

(襤lkokul - Ortaokul Bölümü)

c.ozturk@tedaliaga.k12.tr

 Hakan ARSLAN

 Psikolojik Dan覺man ve Rehberlik Uzman覺

 (Lise Bölümü)

 h.arslan@tedaliaga.k12.tr

  

Psikolojik Dan覺ma ve Rehberlik (PDR) Birimimiz, okulumuzda örenim gören tüm örencilerimizin geliim dönemi özelliklerini dikkate alarak kar覺lat覺klar覺 güçlükleri, sorun haline dönümeden çözmelerine yard覺mc覺 olmay覺 ve kendini tan覺yan, uyum ve iletiim becerilerine sahip, çevresine duyarl覺, mutlu, sal覺kl覺 ve yarat覺c覺 bireyler olmalar覺na katk覺da bulunmay覺 amaçlamaktad覺r. Bu dorultuda; çada rehberlik modellerinden yararlanmakta, okulumuzun ve toplumun gereksinimlerine göre çal覺malar覺n覺 planlamakta, örenci merkezli bir yakla覺m içinde en iyi hizmete ulamay覺 hedeflemektedir.

 PDR Birimimizin taraf覺ndan sunulan hizmetler aa覺da belirtilen ekilde özetlenebilir;

Oryantasyon Çal覺malar覺: Okulumuza yeni balayan ve kademeler aras覺 geçi yapan örencilerimizin en k覺sa sürede uyum salamalar覺 için gerekli bireysel ve grup destek çal覺malar覺 yap覺lmaktad覺r.

Örenci Tan覺ma Çal覺malar覺: Örencilerimizin psiko-sosyal geliimlerini tamamlayarak mutlu ve baar覺l覺  bireyler olabilmeleri  için öncelikle  kendilerini  tan覺y覺p; yetenek, ilgi ve beklentilerinin fark覺nda olmalar覺 ve  bireysel kimliklerini bu güçlüü temelde ina etmeleri öncelikli hedefimizdir. Bu hedefimizi gerçekletirmek amac覺yla bireysel rehberlik görümeleri ve envanter uygulamalar覺 yap覺lmaktad覺r.

Akademik Rehberlik: Okulumuzda verilen eitim ve öretimde örencilerimizin ald覺覺 eitimin kal覺c覺 olup temellendirilmesi amac覺yla; ders çal覺ma teknikleri, s覺nav taktikleri, s覺nav kayg覺s覺 konular覺nda bireysel ve grup görümeleri, envanter uygulamalar覺, bilgilendirme sunumlar覺 ve  seminerler gerçekletirilmektedir.

Mesleki Rehberlik: Örencilerimizin hayatlar覺ndaki en önemli seçimlerinden biri olan meslek tercihini, kendi ilgi ve yetenekleri dorultusunda yapmalar覺 ve bu yolda emin ad覺mlarla ilerlemelerini salamak amac覺yla  birimimiz taraf覺ndan bireysel rehberlik görümeleri, envanter çal覺malar覺, bilgilendirme sunumlar覺 ve  kariyer fuar覺 gerçekletirilmektedir.

Bireysel ve Grup Psikolojik Dan覺ma Hizmeti: Belirli ya gruplar覺nda fiziksel ve sosyal geliime bal覺 olarak birey pek çok sorun yaayabilmektedir. Özellikle günümüz koullar覺nda h覺zl覺 bir sosyal ve kültürel deiim yaan覺rken örencilerimizin bu koullara ayak uydurabilmeleri ve güçlü bir kimlik ina edebilmeleri ad覺na çada rehberlik ilkeleri dorultusunda bireysel ve grup psikolojik dan覺ma hizmeti salanmaktad覺r.

               Okulumuzda Uygulanan Psikolojik Dan覺ma Hizmetinin Dayand覺覺 Temel 襤lkeler

 • 襤nsan Sayg覺ya Deer Bir Varl覺kt覺r: Her birey sahip olduu özellikler bak覺m覺ndan biriciktir. Dolay覺s覺yla insanolu dili, dini, cinsiyeti, sosyal s覺n覺f覺, fiziksel ve psikolojik özellikleri, arzular覺, düünceleri, tercihleri ve kararlar覺 bak覺m覺ndan sayg覺ya deer bir varl覺kt覺r.

 

 • Her Birey Seçme ve Karar Verme Özgürlüüne Sahiptir: Rehberlik, bireye seçme özgürlüü tan覺yan çevrelerde var olabilir ve rehberliin görevi bireyin bu özgürlüünü kullanabilmesi için seçenekleri alg覺layabilmesine ve doru tercihler yapmas覺na yard覺mc覺 olmaya çal覺makt覺r.

 

 • Rehberlik Hizmetlerinde Yürütülmesinde Gönüllülük Esast覺r: Hiç kimseye, bu hizmetlerden yararlanmas覺 için bask覺 yap覺lamaz. Rehberlik hizmetleri zorlamayla deil, kat覺l覺m ve ibirlii içerisinde yürütülür.

 

 • Rehberlik Hizmetlerinin Yürütülmesinde Gizlilik Esast覺r: Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi esnas覺nda dan覺man覺n mahremiyetine sayg覺 duymakta ve dan覺an覺n s覺rlar覺n覺n saklanmas覺na özen gösterilmektedir. Dan覺ma ortamlar覺nda güvenin oluturulabilmesi için gizlilik ilkesine titizlikle uyulmaktad覺r.

 

 • Rehberlik Hizmetlerinde Bireysel Farklara Sayg覺 Duyulmal覺d覺r: Bireyler yetenek, ilgi, deer, tutum, geliim özellikleri, psikolojik, kültürel, sosyal ve ekonomik yönleri bak覺m覺ndan birbirinden farkl覺l覺k gösterirler. Rehberlik hizmetleri yürütülürken bu özellikler göz önünde bulundurulmaktad覺r.
 • Rehberlik Hizmetleri Profesyonel Bir Yard覺m Sürecidir: Rehberlik hizmetleri  belli bir plan ve program dahilinde yürütülmektedir. Bu ii yürüten kiilerin alanda gerekli eitimi alm覺 ve gerekli yeterlilie ulam覺 olmas覺 gerekir. Rehberlik hizmetleri uzmanlar覺n liderliinde, idareci, öretmen ve dier okul personeli  ibirlii içerisinde yürütülmektedir.

 

 • Rehberlik Hizmetleri Eitimin Ayr覺lmaz Bir Parças覺d覺r: Eitimin, öretim ve yönetim gibi geleneksel iki ilevinin yan覺nda gelimekte olan rehberlik hizmetleri üçüncü temel aya覺n覺 oluturmaktad覺r. Rehberlik hizmetleri yürütülürken eitimin dier fonksiyonlar覺 ile ahenk içerisinde olmas覺na dikkat edilmektedir.

Koruyucu ve Önleyici Rehberlik: Örencilerimizin yaant覺lar覺nda kar覺lama olas覺l覺覺 olan problemleri henüz ortaya ç覺kmadan engellemek amac覺yla sunulan rehberlik hizmetidir.

 

PDR uzmanlar覺m覺z, örenciler hakk覺nda doru deerlendirmeler yapabilmek ve okul ile ev aras覺ndaki uygulamalar覺n tutarl覺l覺覺n覺 salayabilmek amac覺yla ebeveyn görümeleri de yapmaktad覺rlar. Velilerimizin veya okulun öngördüü bu görümelerin, PDR Birimi’nden randevu al覺narak gerçekletirilmesi ileyiin aksamamas覺 aç覺s覺ndan önem ta覺maktad覺r.


TED   REHBERL襤K B襤R襤M襤 VEL襤 BLTENLER襤

ORTAOKUL BÖLÜMÜ VEL襤 BÜLTENLER襤M襤Z

KONU : SINIRLARI BEL襤RLEMEK (TIKLAYINIZ)

KONU : ÇOCUUN AKADEM襤K BAARISINDA A襤LE DESTE襤 (TIKLAYINIZ)

KONU : ERGENL襤K VE ERGENLERLE 襤LET襤襤M (TIKLAYINIZ)

KONU : ARKADALIK (TIKLAYINIZ)

KONU : BARI (TIKLAYINIZ)

KONU : B襤LGEL襤K (TIKLAYINIZ)

KONU : D襤S襤PL襤NVE ÖZDENET襤M (TIKLAYINIZ)

KONU : DUYARLILIK (TIKLAYINIZ)

KONU : ESTET襤K VE SANAT (TIKLAYINIZ)

KONU : FARKLILIKLARA SAYGI (TIKLAYINIZ)

KONU : HOGÖRÜ (TIKLAYINIZ)

KONU : SORUMLULUK (TIKLAYINIZ)


TED   N KAYIT FORMU

Ön Kay覺t Formuna Ulamak 襤çin TIKLAYINIZ


 
     
       
  TED Alia簜 Koleji HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ  
 
k12net Sistemi - TED Aliaga Koleji   TED Aliaga Koleji Okul Aile birligi Haber   Veli El Kitap蓾gi - TED Aliaga Koleji    
               
TED Genel Merkez - TED Izmir Koleji   Tanitim videolari - TED Aliaga Koleji   Veli Blteni - TED Aliaga Koleji   TED Mesale Dergisi - TED Aliaga Koleji  
 
TEDMEM - TED Aliaga Koleji 10.000 Gen Mesale TED 鈆versitesi TED 鈆ivesitesi Sanal Tur  
 
TEDMEM - TED Aliaga Koleji
   
TEDMEM - TED Aliaga Koleji